Regulamin

Regulamin Szkoły Językowej VIA ITALIA

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia kursów językowych online (przez Skype) w Szkole Językowej VIA ITALIA, zwana w dalszej części Szkołą.
1.2 Szkoła Językowa VIA ITALIA zarejestrowana jest w Starachowicach ul. Wysockiego 3/70, 27-200 Starachowice woj. świętokrzyskie NIP: 6642060260.
1.3 Szkoła prowadzona jest przez Magdalenę Szczepanik, zwaną dalej Koordynatorem Kursów Językowych.
Adres e-mail szkoły: biuro@via-italia.pl
numer telefonu: 888 635 883.
1.4 Szkoła prowadzi indywidualne i grupowe kursy językowe (włoski online, angielski online, polski dla obcokrajowców online) i wykonuje tłumaczenia (włoski, angielski).
1.5 Każda osoba chcąca podjąć naukę w Szkole VIA ITALIA, zwana dalej Kursantem, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki w Szkole jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

2 ZAPISY NA KURS I LEKCJA PRÓBNA
2.1 W celu zapisania się na lekcję próbną należy wypełnić formularz zgłoszeniowy lub skontaktować się z Magdaleną Szczepanik mailowo lub telefonicznie. Wskazane jest też wypełnienie ankiety w zakładce „kontakt” (na pomarańczowym tle), a przy znajomości języka od poziomu B1 zaleca się wypełnienie testu językowego.
2.2 W celu korzystania z usług szkoły VIA ITALIA należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej www.via-italia.pl co najmniej: imię, adres e-mail i nick na Skype oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Osoba która wypełniła formularz zgłoszeniowy akceptuje ten regulamin.
2.3 Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym serwisu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883). Dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.
2.4 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.
2.5 Kursant dostaje potwierdzenie lekcji próbnej mailem wraz z danymi lektora.
2.6 Lekcja próbna trwa 30 minut, jest darmowa i nie zobowiązuje osoby uczestniczącej w niej do kontynuacji nauki w Szkole VIA ITALIA.
2.7 Po lekcji próbnej Kursant musi podjąć decyzję czy chce kontynuować naukę i powiadomić Koordynatora mailowo lub telefonicznie.
2.8 Kursant może się uczyć w Szkole VIA ITALIA od poniedziałku do niedzieli od 7 do 23. Wybór terminów i godzin zależy od dyspozycyjności danego Lektora. Każdy Lektor ma inną dyspozycyjność. Przed umówieniem się na lekcję próbną należy podać dni i godziny, w których Kursant chciałby się uczyć w celu wyboru Lektora, który będzie miał taką dyspozycyjność.
2.9 Kursant jest zobowiązany przed lekcją próbną do rejestracji na stronie www.kursywloskiego.edu.pl. Każdy Kursant będzie miał na wskazanej platformie przydzielony kurs, a także będzie mógł korzystać z aktywności takich jak: ćwiczenia interaktywne, forum, czat, słownik i wiele innych. Założenie konta jest niezbędne by móc korzystać w pełni z oferty Szkoły VIA ITALIA. Rejestracja jest bezpłatna i nie będą naliczane dodatkowe koszty za użytkowanie platformy. Kursant jest zobowiązany do zapamiętania hasła, loginu i do zalogowania się na wskazanej stronie przed zajęciami.
2.10 Jeśli Kursant podejmie decyzje o rozpoczęciu nauki w Szkole VIA ITALIA dostanie dane dostępowe do zalogowania się do panelu kursanta www.via-italia.pl (zakładka MOJE KONTO) gdzie będzie miał wgląd do dat lekcji, dokonanych płatności. Rejestracja odbywa się przez Szkołę Językową, jest bezpłatna i nie będą naliczane dodatkowe koszty. Kursant jest zobowiązany do zapamiętania hasła i loginu.

3 REALIZACJA ZAJĘĆ
3.1 Terminy zajęć, częstotliwość i plan nauki są ustalane na lekcji próbnej z Lektorem.
3.2 Jeśli nie ustalono inaczej z Koordynatorem, jednostka lekcyjna trwa 50 minut.
3.3 Potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie wpłaty za kurs przelewem na konto Szkoły lub poprzez System PayPal. Wszystkie opłaty za kursy językowe są uiszczane z góry.
3.4 Po dokonaniu pierwszej wpłaty – w przypadku języka włoskiego – Kursant otrzymuje bezpłatnie zestaw plansz gramatycznych. Kursant jest zobowiązany podać adres korespondencyjny by móc wysłać plansze. Jeśli po lekcji próbnej Kursant nie zdecyduje się na kontynuację zajęć plansze gramatyczne nie są wysyłane bezpłatnie.
3.5 Wybór Pakietów
3.5.1 Kursant wybiera plan elastyczny lub optymalny i liczbę lekcji realizowanych w miesiącu. Kursant jest zobowiązany powiadomić o tym Koordynatora.
3.5.2 Plan elastyczny zakłada dowolność w umawianiu się na zajęcia, dowolność częstotliwości płatności, które mogą być uiszczane co zajęcia, co tydzień lub miesięcznie, z góry. Dodatkowo Kursant nie jest zobowiązany odrobić zajęcia odwołane we właściwym czasie.
3.5.3 Plan optymalny i wybór odpowiedniego pakietu musi być zrealizowany w ciągu 4 tygodni liczonych od 1 lekcji. Płatność odbywa się raz w miesiącu z góry, Kursant ma 4 tygodnie na zrealizowanie danego pakietu, w razie nieobecności zajęcia muszą być odrobione w czasie trwania danego pakietu. Zajęcia mogą się również odbywać w trybie przyspieszonym. W przypadku uzasadnionej nieobecności Kursanta na zajęciach kurs może zostać wydłużony w czasie. Należy w tym celu niezwłocznie skontaktować się z Koordynatorem i powiadomić o zaistniałej sytuacji. W przypadku nieobecności Lektora kurs zostanie wydłużony w czasie.
3.5.4 Miesiąc rozumiany jest jako 4 tygodnie liczone od 1 lekcji.
3.5.5 Jedynie po ustaleniu z Koordynatorem można zmienić plany i pakiety.
3.6 W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego lektora w celu realizacji zajęć.
3.7 Przekładanie zajęć.
3.7.1 Bez względu na wybrany plan każdy kursant może odwołać zajęcia bez podania powodu do godziny 20 dnia poprzedzającego umówioną lekcję. Zajęcia można odwołać smsowo lub mailowo kontaktując się z Lektorem lub Koordynatorem. Odwołanie zajęć do godziny 20 dnia poprzedzającego umówioną lekcję nie wiąże się z poniesieniem kosztów za nią.
3.7.2 W przypadku planu optymalnego Kursant musi ustalić termin odrobienia zajęć z Lektorem. Zajęcia powinny być odrobione w czasie trwania danego pakietu poza stałym harmonogramem zajęć. Kursant ma prawo przełożyć maksymalnie 2 lekcje w ramach kursu miesięcznego.
3.7.3 W przypadku planu elastycznego Kursant ma prawo przełożyć zawsze lekcję do godziny 20 dnia poprzedzającego umówione zajęcia bez konieczności odrabiania.
3.7.4 Zajęcia odwołane za pomocą wiadomości na komunikatorze Skype nie będą uznawane.
3.7.5 Odwołanie po godzinie 20 dnia poprzedzającego lekcję lub w dniu lekcji nie będzie uznawane i będzie wiązało się z poniesieniem kosztów w wysokości 100% ceny lekcji.
3.7.6 Lektor może przełożyć zajęcia do godziny 20 dnia poprzedzającego umówioną lekcję. Zajęcia mogą być odwołane jedynie smsowo lub mailowo. Odwołanie po godzinie 20 dnia poprzedzającego lekcję lub w dniu lekcji wiąże się z przyznaniem Kursantowi kolejnej bezpłatnej lekcji realizowanej poza Harmonogramem stałych zajęć.
3.7.7 Odstępstwem od podanych wyżej reguł zarówno w przypadku Kursanta jak i Lektora jest nagła choroba, brak Internetu czy brak prądu. Wtedy zarówno Kursant jak i Lektor może odwołać zajęcia w dniu zajęć i nie wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Kursanta lub z przyznaniem bezpłatnej lekcji Kursantowi. Zarówno Kursant jak i Lektor zobowiązuje się o powiadomieniu drugiej strony smsowo lub mailowo o zaistniałej sytuacji.
3.7.8 W przypadku innych nagłych sytuacji z powodu których Kursant musi odwołać lekcję w dniu zajęć – Lektor decyduje czy uznaje lekcję za odbytą czy nie.
3.7.9 W przypadku gdy Kursant spóźni się na lekcję lektor jest zobowiązany poczekać 15 minut. Gdy lektor nie może skontaktować się z uczniem po 15. minucie od momentu planowego rozpoczęcia zajęć, lekcję uznaje się za odbytą. W przypadku gdy lektor spóźni się na lekcję uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do czasu trwania lekcji.

3.8 Zawieszenie zajęć.
Kurs językowy może zostać zawieszony zawsze na czas urlopu lub z powodu innych przyczyn losowych po uprzednim wcześniejszym poinformowaniu Lektora i Koordynatora. W przypadku zawieszenia kursu jego czas realizacji ulega wydłużeniu o liczbę dni na jakie kurs został zawieszony.
3.9 Rezygnacja z zajęć
3.9.1 Kursant może przerwać naukę po odbyciu wykupionych lekcji bez wcześniejszego wypowiedzenia albo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego realizacji. Należy o tym powiadomić Koordynatora i Lektora.
3.9.2 Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty przerwania kursu, zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Kursanta. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.
3.10 Certyfikat. Uczeń ma możliwość otrzymania od Szkoły certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Aby otrzymać certyfikat należy zdać egzamin przygotowany przez lektora. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po 1 roku nauki w szkole VIA ITALIA po zrealizowaniu całego materiału z danego poziomu: A1, A2, B1, B2, C1 lub C2 zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego.
3.11 Szkoła może również, na wniosek Ucznia, wystawić zaświadczenie o realizacji kursu niezależnie od etapu jego realizacji.
4 Reklamacje
Wszelkie wnioski o zwroty i reklamacje należy zgłaszać do Koordynatora telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.via-italia.pl
• reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail Kursanta,
• dokładny opis reklamacji,
• uzasadnienie.

5 Subskrypcja
5.1 Szkoła VIA ITALIA prowadzi newsletter „Szkoła Języka włoskiego – VIA ITALIA”. Każdy zapisany Kursant będzie otrzymywał zazwyczaj raz w tygodniu mail dotyczący kultury, historii Włoch, podróży po Włoszech, języka włoskiego, technik uczenia się języków obcych a także nowości w Szkole VIA ITALIA. Biorąc pod uwagę, że taki newsletter jest także formą kontaktu pomiędzy Szkołą a Kursantami – każdy Kursant zapisujący się na lekcje zostanie wpisany do tego newslettera. Podczas nauki w Szkole VIA ITALIA z newslettera można się wypisać, ale wtedy można stracić część informacji, które Szkoła będzie przekazywała Kursantom, także dotyczące funkcjonowania Szkoły, dni wolnych, ewentualnych zmian w pakietach czy planach.
5.2 Szkoła VIA ITALIA prowadzi drugi newsletter – słówko dnia. Każdy zapisany kursant do tego newslettera będzie otrzymywał codziennie włoskie słówko dnia. Zapis jest dobrowolny.
5.3 Szkoła VIA ITALIA prowadzi fanpage na fb: www.facebook.com/szkolajezykowaviaitalia.
5.4 Szkoła VIA ITALIA prowadzi kanał na yt: www.youtube.com/channel/UCsfbywpIXhMg-xzrKDwjZbw/playlists

6 Postanowienia końcowe
6.1 Szkoła VIA ITALIA zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
6.2 Kursant ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu po uprzednim poinformowaniu Koordynatora.
6.3 Kursant ma prawo do ustaleń indywidualnych dotyczących kursu, planów, płatności z Koordynatorem.

6.4 Kursant polecający szkołę VIA ITALIA innej osobie otrzymuje 1 darmową lekcję w przypadku gdy nowy uczeń zapisze się na kurs po odbyciu lekcji próbnej i opłaci go (przynajmniej pakiet „4”).
6.5 Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu kursów. Aktualny regulamin kursu jest dostępny na stronie internetowej www.via-italia.pl
6.6 Żadne dane klientów szkoły VIA ITALIA nie zostaną udostępnione innym podmiotom w jakichkolwiek celach.
6.7 Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.